Algemene voorwaarden

Op deze pagina kunt u onze algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden terugvinden. Dit zijn de standaard voorwaarden aangepast aan onze sector.


Art.    1.    Naast de bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en dit bij uitsluiting van alle andere, de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing die hieronder zijn vermeld.


Art.    2.    De bestekken en prijsoffertes opgesteld door Tdesign zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van lonen, materialen en diensten. Indien er zich daaromtrent lopende de duurtijd van het bestek/offerte wijzigingen zouden voordoen behoudt Tdesign zich uitdrukkelijk het recht voor haar prijzen en tarieven op evenredige wijze aan te passen aan deze gewijzigde waarden.


Art.    3.    De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Tdesign niet. Mogelijke vertraging in de levering geeft de koper geen recht op enige schadevergoeding lastens Tdesign, noch op ontbinding van de overeenkomst ten laste van Tdesign. Tdesign verplicht er zich toe binnen een redelijke termijn op te leveren. Deze redelijke termijn moet worden gedefinieerd volgens de eisen gesteld door de klant, en de daaraan gerelateerde voorwaarden en omstandigheden. Wanneer er sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn, geeft Tdesign hiervoor de nodige duiding aan de Klant.


Art.    4.    De koper dient de door Tdesign opgestelde facturen schriftelijk en uitsluitend aangetekend te protesteren en dit uiterlijk binnen de acht dagen na factuurdatum. De koper zal hierbij steeds de datum en nummer van de factuur dienen te vermelden in zijn schrijven.


Art.    5.    Alle facturen zijn contant of via overschrijving te betalen, tenzij anders werd bedongen.


Art.    6.    Vanaf het moment dat een overeenkomst wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Tdesign is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Tdesign een voorschot van minimum 40% te betalen en binnen de 30 dagen het verschuldigde bedrag te voldoen, tenzij anders vermeld in de offerte.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt na vergeefse ingebrekstelling, het schuldsaldo met 12%, met een minimum van €25,- en een maximum van €1500,- , zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eventuele gerechtskosten.

Bij niet-betaling conform de betalingsregeling behoudt Tdesign zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.


Art.    7.    In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de waarde van de bestelling, met een minimum van Ä 125,- en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.


Art.    8.    Zolang de geleverde diensten niet integraal werden betaald door de koper, blijven zij eigendom van Tdesign. De volledige broncode van het project, inclusief de daarop rustende vermogensrechten, doch exclusief de morele rechten (divulgatierecht [recht tot bekendmaking], een paterniteitsrecht [erkenning van vaderschap] en een integriteitsrecht [eerbied voor het werk]),, zal na algehele betaling van het project worden overgedragen van de verkoper (Tdesign) naar de koper, weliswaar onder de voorwaarden en beperkingen zoals hieronder nader omschreven. Morele rechten zijn onvervreemdbaar, zoals gestipuleerd in de Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van 30 juni 1994.) Tdesign zal steeds als oorspronkelijke auteur van het werk worden aangeduid. Onder volledige broncode dient te worden begrepen de volledige PHP-code, databases, beeld- en bronbestanden. Deze overdracht zal de koper in de mogelijkheid stellen nadien desgevallend de nodige aanpassingen door te voeren aan het project. Het is de koper echter verboden de broncode of onderdelen ervan op commerciŽle - of eender welke andere wijze door te geven of door te verkopen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming vanwege Tdesign. Ook zal de koper de hem overgedragen broncode niet ten commerciŽle titel mogen aanwenden als basis voor andere websites. De overdracht van de broncode is aldus strikt beperkt tot het project in kwestie.


Art.    9.    Het is de klant in geen geval toegestaan aangekochte diensten te gebruiken voor onrechtmatig, strafbare gedragingen of voor handelingen strijdig met de openbare orde en goede zeden.


Art.    10.    In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Ieper bevoegd.


Art.    11.    Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beŽindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geŽist.


Art.    12.    Tdesign neemt geen verantwoordelijkheid voor gebeurlijke 'downtime' van de door ons gehoste producten, vermits we zelf geen controle hebben over de goede werking hiervan en enkel de derde partij hiervoor verantwoordelijk kan zijn. Ook zijn we niet aansprakelijk voor de bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst en gemiste besparingen. Tdesign kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade door derden (Hackers en anderen die misbruik maken van de geleverde producten). Tdesign behoudt zich aldus het recht voor om bepaalde immateriŽle roerende goederen of diensten bij toeleveranciers aan te kopen bestemd voor wederverkoop. Tdesign kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij een technische, toevallige, opzettelijke, onopzettelijke, grove of nalatige fout van de toeleverancier. Tdesign verbindt zich ertoe ondersteuning en advies te geven aan de klant waar mogelijk en voorziet in passende stappen tegen de toeleverancier. Tdesign kan bovendien enkel aansprakelijk gesteld worden ten opzichte van de klant voor de bewezen en werkelijk geleden schade die voortvloeit uit een vooraf gesloten overeenkomst. De eventuele schadevergoeding zal in geen geval groter zijn dan het totaalbedrag der diensten zoals zij werden gefactureerd aan de klant.


Art.    13.   ; Wij behouden ons tevens het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.


Art.    14.    Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.


Art.    15.    Alle content, grafisch materiaal of logoís waarvan geen vermelding werd opgenomen in onze offerte (en dus niet door ons geproduceerd wordt) dient door de klant uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de werken worden geleverd. Indien dit niet gebeurt zullen de gehele werken vertraging oplopen en zijn wij daardoor genoodzaakt een extra kost van 15% van het totale factuurbedrag aan te rekenen. In dergelijk geval garandeert de klant aan Tdesign dat het geleverde grafische materiaal en gerelateerde documentatie geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten van derden, en dat hij volledig bevoegd is de in deze overeenkomst bedoelde rechten te verlenen. De klant vrijwaart Tdesign voor schade die voor Tdesign het gevolg is van beweerde inbreuk op zodanige rechten van derden, op voorwaarde dat Tdesign een beweerde inbreuk direct aan de klant meldt. In het geval van een inbreuk of beweerde inbreuk als in het vorige lid bedoeld of naar het oordeel van de klant een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich zou kunnen voordoen, is de klant gerechtigd het geleverde grafische materiaal en bijhorende documentatie te vervangen of te wijzigen, zodanig, dat de inbreuk daardoor wordt opgeheven en aan de functionele eigenschappen van de Website zo min mogelijk afbreuk wordt gedaan. Als een inbreuk als in het vorige lid bedoeld is vastgesteld bij rechterlijke uitspraak welke in kracht van gewijsde is gegaan en uitvoerbaar is in het land waar Tdesign is gevestigd, en het blijkt dat een vervanging of wijziging niet mogelijk is zonder wezenlijke afbreuk aan de functionele eigenschappen of gebruiksmogelijkheden van de Website, is Tdesign gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.


Art.    16.    Tdesign staat in voor de oplossing van alle gebreken die door een fout van Tdesign zijn ontstaan in het kader van een door haar geleverd project en die aan het licht zouden komen na de aflevering/oplevering van de producten of diensten in kwestie. Deze gebreken dienen door de koper schriftelijk en uitsluitend aangetekend gemeld te worden en dit uiterlijk 6 maanden na de oplevering/voltooiing van de diensten of producten. Na het verstrijken van deze termijn is Tdesign niet meer gehouden aan deze clausule. Voormelde gehoudenheid in hoofde van Tdesign komt te vervallen indien blijkt dat een andere ontwikkelaar aan het project werkt/heeft gewerkt. Tdesign zal tenslotte ter zake ook niet aangesproken kunnen worden door de koper indien blijkt dat de vastgestelde fouten het gevolg zijn van aanpassingen door de koper zelf uitgevoerd na overdracht van de broncode en voltooiing van het project door Tdesign. De eventuele kosten die in hoofde van Tdesign gepaard zijn gegaan met het opsporen van gebreken, waarvan achteraf blijkt dat zij te wijten zijn aan een derde/de koper zullen door Tdesign verhaald worden op de koper.


Art.    17.    De door ons geleverde hosting pakketten worden aangeboden voor een periode van 1 jaar. Deze periode wordt automatisch verlengd met een periode van 1 jaar bij het verstrijken ervan behalve bij schriftelijke opzegging. De klant is gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van 1 maand te respecteren.